1.) Hogyan lehetek egyéni vállalkozó?

            Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltétele, hogy az erre irányuló szándékot a hatóságnak bejelentsük.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

 1. a bejelentő családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja családi és utónevét, születési helyét és idejét, lakcímét vagy szálláshelyét (a továbbiakban együtt: lakcím), állampolgárságát,
 2. nyilatkozatot arról, hogy nem állnak fenn a jogszabályban meghatározott kizáró okok,
 3. a főtevékenységet, és a folytatni kívánt egyéb tevékenységet (tevékenységeket)
 4. a székhely, valamint szükség szerint a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címét,
 5. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (Art.) meghatározott további adatokat és nyilatkozatokat, amelyek az állami adóhatósághoz való bejelentkezési kötelezettség teljesítéséhez szükségesek.

2015. október 1-jétől az egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyek kizárólag a Webes ügysegéd szolgáltatás keretében intézhetőek, melyen keresztül bejelentheti egyéni vállalkozói tevékenysége megkezdését, egyéni vállalkozói adatainak változását, tevékenységének szüneteltetését, illetőleg szüneteltetett tevékenységének folytatását. Lehetősége van bejelenteni egyéni vállalkozói tevékenysége megszüntetését, illetve amennyiben egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik, úgy ezzel kapcsolatosan tehet bejelentést. Amennyiben nem rendelkezik igazolvánnyal, úgy itt igényelheti azt. Kérhet igazolást az egyéni vállalkozók nyilvántartásában kezelt adatairól. Hatósági bizonyítvány illetéke 3.000,- Ft, kivéve a költségmentességben részesülők esetében.

A webes ügysegéd elérhetősége: https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/EgyeniVallalkozasKerelemInditasa.xhtml

A szolgáltatáshoz szükség van ügyfélkapus regisztrációra!

Az adatok beérkezését követően a nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozót - azonosításra alkalmas nyilvántartási szám megállapításával egyidejűleg - nyilvántartásba veszi, és megküldi vagy a Hatóság közreműködésével átadja a jogszabályban meghatározott, a nyilvántartásba bejegyzett adatokat tartalmazó értesítést (a továbbiakban: értesítés) a bejelentő részére.

Az egyéni vállalkozói tevékenység a nyilvántartásba vétel napján kezdhető meg.

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, a változás-bejelentés, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és megszűnésének bejelentése díj- és illetékmentes

Egyéni vállalkozói igazolványra a tevékenység folytatásához nincs szükség, az tehát a tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele, azonban ha az egyéni vállalkozó kéri, a hatóság kiállítja számára az igazolványt.

 

2.) Mit kell még tudni az egyéni vállalkozásról?

            Az egyéni vállalkozó több tevékenységet folytathat, tevékenységét több telephelyen, fióktelepen végezheti.

Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel, illetve főszabályként akkor is, ha a képesítési követelményeknek ő maga ugyan nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki rendelkezik az előírt képesítéssel.

Az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az "egyéni vállalkozó" megjelölést (vagy annak e.v. rövidítését) és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben köteles feltüntetni. Az egyéni vállalkozó halála esetén az egyéni vállalkozó özvegye, özvegy hiányában vagy annak egyetértésével örököse az egyéni vállalkozói tevékenységet folytathatja, ha az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását az e törvényben meghatározottak szerint - az ok bekövetkezésétől számított 90 napon belül - bejelenti. 

Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával felel. 

 

3.) Milyen adózási formák vannak?

            Az egyéni vállalkozó választhatja a vállalkozói jövedelem szerinti adózást (személyi jövedelemadó) vagy az átalányadózást. A jövedelem szerinti adózás alapja a bevétel és a költségek különbsége. A személyi jövedelemadó a vállalkozói adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összege után 10%, az ezt meghaladó rész után 19%.

Bevételt csökkentő tételek lehetnek:

 • megváltozott munkaképességű alkalmazott foglalkoztatása
 • szakmai vizsgával rendelkező szakképző tanuló továbbfoglalkoztatása, korábban munkanélküli személy foglalkoztatása
 • stb.

Átalányadózást abban az esetben lehet választani, ha annak megkezdését megelőzően a vállalkozó bevétele nem haladta meg a 15 millió forintot, illetve ha adott évben sem haladja meg ezt az összeget. Az átalányadó alapját a bevételből főszabályként az egyéni vállalkozó 40% költséghányad levonásával állapítja meg.

Egyszerűsített vállalkozói adó (EVA): az  adózó a 37 százalékos mértékű adó megfizetésével kiváltja a többi adónemben fennálló adókötelezettség teljesítését. A kiváltás az alábbi adónemekre vonatkozik, egyéni vállalkozó esetében

 • a vállalkozói személyi jövedelemadóra;
 • a vállalkozói osztalékalap után fizetendő adóra vagy átalányadóra;
 • az általános forgalmi adóra (kivéve: a jogutódlással megszerzett vagyon evás időszakban történő kivonását)

 

4.) Milyen járulékokat kell befizetnem?

            A foglalkoztató (vagy az egyéni vállalkozó maga után) a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott), járulékalapot képező jövedelem alapján köteles az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot és a nyugdíjjárulék összegét megállapítani és a biztosítottat terhelő járulékot levonni. A megállapított tárgyhavi járulékot kell havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12-éig a NAV-nak bevallani és megfizetni.

Járulékot

 • a biztosított természetbeni egészségbiztosítási járulékot, pénzbeli egészségbiztosítási járulékot és munkaerő-piaci járulékot - együttesen egészségbiztosítási és munkaerő-piaci -, valamint nyugdíjjárulékot,
 • a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó és a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó nyugdíjjárulékot,
 • a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, a társas vállalkozás a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után, valamint az a belföldi személy, aki a törvény szerint biztosítottnak nem minősül és egészségügyi szolgáltatásra sem jogosult egészségügyi szolgáltatási járulékot,
 • az egészségügyi szolgáltatások fedezetére a külön törvényben meghatározott személy egészségügyi hozzájárulást fizet.

 

5.) Szüneteltethetem a tevékenységemet?

            Igen, 2010. január 1. óta újra lehetőség van az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésére. A kérelmet elektronikus úton kell bejelenteni. Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenysége szünetelésének feltétele, hogy az egyéni vállalkozó az igazolványát személyesen vagy postai úton leadja. A vállalkozói tevékenység legalább 1 hónapig és legfeljebb 5 évig szüneteltethető.

 

6.) Milyen engedélyekre lehet szükségem?

            Bizonyos esetekben szükség lehet működési és/vagy telepengedélyre.

csak az alább felsorolt, ún. üzletköteles termékek forgalmazása esetén kell működési engedélyt kérni. A kérelmet a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési jegyzőhöz kell beadni.

Üzletköteles termékek:

 1. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;
 2. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
 3. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
 4. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
 5. növényvédő szerek és hatóanyagaik;
 6. nem veszélyes hulladék;
 7. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag. 

Más termékek forgalmazása esetén működési engedélyt nem kell kérelmezni, de a kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló szándékot be kell jelenteni a jegyzőnek.

A telepengedélyezés rendjéről szóló hatályos, 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet különbséget tesz csak bejelentéshez kötött és telepengedély-köteles ipari tevékenységek között. A bejelentés- és telepengedély-köteles tevékenységek listáját a nevezett törvényben olvashatja.

A telepengedély kiadására irányuló kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell a jegyzőhöz benyújtani. 

A jegyző a telepengedély iránti kérelem beérkezését követően köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

A jegyző a telepengedélyt akkor adja ki, ha - a szakhatósági hozzájárulásokat is figyelembe véve - megállapítja, hogy a telep megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. 

A jegyző a telepet a telepengedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi.

A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.

 

7.) Mire kell figyelni adatváltozáskor?

            Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 14. § (1) bekezdése szerint az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását, ideértve az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének szándékát is, a változástól számított 15 napon belül köteles elektronikus úton bejelenteni. 

Továbbá az igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének feltétele, hogy az egyéni vállalkozó a birtokában lévő vállalkozói igazolványát leadja.

 

Forrás: https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410009

 

Free Onepage Joomla! template by L.THEME

Go with Pro version to remove this copyright and download Quickstart package, click here!